Absentie, verzuim en verlof

Absentie

Als uw kind niet naar school kan komen (omdat het bijvoorbeeld ziek is) dan verwachten we dat u hem/haar tijdig afmeldt bij de school. Vertel daarbij ook de reden. Hetzelfde geldt als het kind later naar school komt (tandartsbezoek, doktersbezoek). Geef dit ook door aan de school.

Als u uw kind(eren) eerder van school moet komen halen, bespreek dat dan vooraf met de leerkracht van uw kind(eren). In sommige gevallen zal hij/zij u verwijzen naar de directie om toestemming te vragen.

  • Is uw kind ziek? Geef dit dan vóór 09.00 uur telefonisch of per mail door aan de school en meld daarbij de reden.
  • Een kind dat niet om 08.30 uur in de klas zit en niet vóór 09.00 uur wordt afgemeld, noteren we als te laat! Gebeurt dat regelmatig, dan zullen we contact met u opnemen.
  • Breng uw kind(eren) op tijd naar school en haal ze ook tijdig weer op!
  • Bent u door omstandigheden te laat om uw kind op tijd op te halen? Dat kan gebeuren, maar laat dat dan vóór 14.15 uur weten aan de school.

Ongeoorloofd verzuim

Voor alle momenten waarop uw kind niet op school is en hij/zij niet bij ons is afgemeld met een geldige reden, noteren wij de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim.

Het komt ook wel eens voor dat kinderen afgemeld worden om dat ze niet naar school gebracht kunnen worden. De afwezigheid van uw kind(eren) worden dan ook als ongeloorloofd verzuim genoteerd. Denk vooraf al eens na over de mogelijkheden in zulke situaties en vraag of familie, buren of ouders van andere leerlingen uw kind(eren) naar school willen/kunnen brengen. 

Wij zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar van de Gemeente Eindhoven.

Verlof aanvragen

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en dat betekent dat zij alle schooldagen op school aanwezig horen te zijn. Bij uitzondering kan de directie verlof toekennen. Op school zijn hiervoor aanvraagformulieren beschikbaar. Graag uiterlijk 3 weken vooraf invullen en afgeven bij de administratie van de school.

Afdeling Leerplicht van de Gemeente Eindhoven heeft in het najaar van 2013 nieuwe formuleren voor het aanvragen van verlof vastgesteld:

  • Aanvraag verlof wegens gewichtige omstandigheden
  • Aanvraag vakantieverlof.

Voor beide soorten verlof zijn er wijzigingen in de regelgeving.  Leerplicht vraagt bij het aanvragen van verlof ook om bewijsstukken (trouwkaarten, verklaringen van de werkgever, etc.). Hieronder ziet u de toelichting bij de beiden aanvraagformulieren.