Hoe is de school ontstaan?

1992: Reorganisatie basisonderwijs

In dit jaar werd een plan gepresenteerd dat een reorganisatie van het basisscholen-bestand van een aantal schoolbesturen beoogde. De sluitingsnorm was door het Ministerie voor Eindhoven opnieuw omhoog bijgesteld naar 172 leerlingen. Voor een aantal basisscholen zou dit onmiddellijk, of op termijn sluiting gaan betekenen.

Uiteindelijk werd door twee besturen een reorganisatie uitgevoerd: Stichting Katholiek Onderwijs Sint Jozef (SKOSJ) en Christelijk Nationale Schoolvereniging (CNS) vormden Stichting Katholiek en Protestant Onderwijs (SKPO). Onder deze stichting vallen nu bijna alle bestaande rooms katholieke- (rk), protestant christelijke- (pc) en interconfessionele (ic; fusie van rk en pc) basisscholen in Eindhoven. Het aantal pc-basisscholen in Eindhoven slonk van tien naar drie. Inmiddels is ook in de regio een federatief verband in oprichting voor alle pc-basisscholen.

Er werd een poging gedaan een werkgroepje te vormen vanuit een aantal kleine pc-kerken, met als doel de identiteit, van de scholen die in de fusie (SKPO) betrokken raakten, zoveel mogelijk te waarborgen. Dit werkgroepje kwam niet van de grond. Echter, een aantal vrouwen en mannen uit die kerkelijke hoek vormden - met datzelfde doel voor ogen - een kleine oppositie in de ledenvergaderingen van CNS. Duidelijk werd dat het bestuur en het personeel voor de fusie-operatie koos met als hoofdmotief behoud van werkgelegenheid. De identiteitsparagraaf zou later aan de orde komen. Voor de oppositie was deze volgorde een te geringe waarborg voor behoud van identiteit.

1993: Ruimte en Aandacht gevraagd

In gesprekken met het CNS bestuur werd ruimte gevraagd voor het profileren van ten minste één bestaande pc-school. Een in de haast georganiseerde enquête onder "evangelische ouders" leverde intentieverklaringen op; te weinig vond het CNS-bestuur. Concurrentie op het gebied van identiteit tussen scholen onder eenzelfde bestuur wees men af.

1994: Werkgroep gevormd

De werkgroep voor christelijk onderwijs MEZUZA werd gevormd. Een aantal mensen die betrokken waren geweest bij de besprekingen met CNS besloot in deze werkgroep te participeren. Binnen en buiten de kerken en gemeenten werd aandacht gevraagd voor de situatie van de pc-basisscholen. Informatie- en discussieavonden werden belegd. De animo vanuit de kerken, het onderwijsveld en van de ouders was wisselend. In het informatiebulletin werd het belang van goed christelijk (basis-) onderwijs onder de aandacht gebracht van opvoeders en onderwijsgevenden.

1995: Van Mezuza tot SEOE

Stichting Evangelisch Onderwijs Eindhoven e.o. (SEOE) werd opgericht. Paul Prijt, Anja Klein Wolterink en Bart Moret namen deze stap om te komen tot de oprichting van een nieuwe evangelische basisschool. De werkgroep MEZUZA, waarin zij ook participeerden, werd opgeheven; een deel van de activiteiten werd overgenomen door SEOE. MEZUZA Bulletin werd de naam van het informatieblad van SEOE. 

Er werd door bestuursleden een werkbezoek gebracht aan evangelische basisschool "de Morgenster" in Amsterdam Zuidoost.

Enthousiast kwamen ze terug: het kan dus toch, een duidelijk geprofileerde school in een grote stad. Bij de gemeente Eindhoven werd een verzoek ingediend om in Meerhoven te komen tot oprichting van een evangelische basisschool: een protestants christelijke school, waarin het evangelie van Jezus Christus voluit geleerd en beleefd kan worden. Er werd een prognose aangeleverd. Deze prognose bestond deels uit de door de gemeente Eindhoven gemaakte prognose voor het nieuwe stadsdeel Meerhoven, deels uit aanvullende cijfers van de evangelische school in Amsterdam. De nieuwe wet op het basisonderwijs stelt namelijk als eis voor de bekostiging van nieuwe scholen dat er een meerjarige prognose gemaakt wordt voor het te verwachten leerlingenaantal. 

Duidelijk werd dat de bestaande schoolbesturen de "Meerhovense koek" op voorhand al onderling verdeeld hadden. (Er zou ruimte zijn voor 5 a 6 scholen: te weten: 3 SKPO scholen van rk- of interconfessionele signatuur, 1 openbare en 1 nutsschool). Bij dit scholen-overleg werd SEOE willens en wetens niet betrokken. 

Uit gesprekken met de gemeente-ambtenaren bleek dat men van SEOE meer prognose-materiaal vroeg dan van de andere schoolbesturen. Daarbij leek het bestuurlijk politieke klimaat niet bepaald meegaand, men gaf de indruk niet op een evangelische school te zitten wachten. Maar, soms klaarde de lucht ineens op en kwam er steun uit onverwachte hoek. 

1996: Meerhoven

Vroeg in dit jaar kreeg SEOE van de gemeente Eindhoven het verzoek de aanvraag in te trekken omdat de realisatie van de wijk Meerhoven nog wat langer dan gedacht op zich liet wachten. Ten aanzien van de aanvraag lag er inmiddels een ambtelijk rapport dat een nieuwe aanvraag meteen leek te blokkeren. 

De aanvraag werd niet ingetrokken, maar een nieuwe werd voorbereid. Bijkomend voordeel van het aanhouden van de aanvraag was dat ook de Eindhovense gemeenteraad er zich in dit jaar over zou moeten buigen. Vlak voor de vakantie kwam de aanvraag in de gemeenteraad. Het bestuur had alle partijen weer aangeschreven en telefonisch een aantal fracties ingelicht. Velen stelden zich op van: "nou, als er een groep ouders is die zo'n school wil dan moet dat kunnen!" 

In de gemeenteraad bleek dat vele partijen ons in principe openlijk steunden. In het najaar vonden gesprekken plaats (over het verzamelen van prognose-gegevens t.b.v. de nieuwe aanvraag) tussen bestuursleden van SEOE en ambtenaren van de afdeling onderwijs en de afdeling statistiek van de gemeente Eindhoven. Deze gesprekken verliepen zeer moeizaam en er werd geen overeenstemming bereikt over de opbouw van de prognose, de hardheid van cijfers, e.d.. 

Inmiddels startte het bestuur van SEOE een Aanmeldingsactie onder evangelische ouders. Deze actie leverde ruim 200 aangemelde leerlingen op. Een duidelijk signaal van ouders m.b.t. de noodzaak van een evangelische basisschool in de eigen regio! 

De "deadline" voor de nieuwe aanvraag kwam snel dichterbij. Het bestuur besloot het over een andere boeg te gooien: met de adviezen, gegevens en de inmiddels opgedane "wijsheden" werd besloten zelf een prognose te maken. Om later niet het verwijt van amateurisme en "wishfull thinking" naar het hoofd geslingerd te krijgen werd de prognose (met de verantwoording en onderbouwing) aan zowel het LVGS (bestuur ondersteunend bureau van het gereformeerd (vrijgemaakt) onderwijs, Zwolle) als aan Micro Ingenieursbureau bv. (Eindhoven) voorgelegd. Laatstgenoemde was door de ambtenaren van de gemeente Eindhoven al in een eerder stadium aan ons aanbevolen om een prognose te (laten) maken. Er werd door SEOE een werkgroep gevormd die zich bezighoudt met de voorbereiding van het lesprogramma en leerplan op de nieuwe school. 

1997: Nieuwe aanvraag van SEOE

De nieuwe aanvraag van SEOE: een lijvig boekwerk (met full colour omslag, geschonken door vrienden) in een oplage van ruim 100 stuks.

Alle gemeenteraadsleden kregen er een in hun postvakje, de betrokken wethouders kregen hett zelfs persoonlijk overhandigd in een bijeenkomst op het stadhuis. Ook de pers mocht meelezen. Aardige bijzonderheden: Micro Ingenieursbureau BV en LVGS voegden een aanbevelingsbrief bij ter ondersteuning! Een comité van aanbeveling (prof.dr.ir. E.M.H. Kamerbeek (Aalst - Waalre - buitengewoon hoogleraar TUE), W.T. Prins R.A. (Eindhoven - register accountant), Peter Scheele (Eindhoven - programmamaker EO), ir. H. Moret (Burgh-Haamstede - onderwijsdeskundige) en mr. A. Rouvoet (Woerden - lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor de RPF)) steunde de aanvraag. 

De ambtenaren lieten van de aanvraag in hun advies aan de gemeenteraad geen spaan heel. De prognose deugde in hun ogen niet; advisering negatief. In een raadscommissievergadering werd hierover stevig gediscussieerd met de wethouder en een ambtenaar. De aanwezige raadsleden wensten een betere onderbouwing van dit negatieve advies; men hechtte meer waarde aan de cijfers van SEOE, mede omdat deze door bovengenoemd ingenieursbureau waren getoetst en goed bevonden.

Vele vrienden van SEOE baden met ons mee, de lobby werkte! Een spannende tijd brak aan. De gemeenteraad moest gaan besluiten welke scholen in het plan van nieuwe scholen zouden worden opgenomen. 

Het bestuur van SEOE trok alle registers open om een zo zuiver mogelijke discussie te krijgen in de raad. Tot onze verbazing en vreugde voltrok een wonder zich voor onze ogen:De gemeenteraad sprak zich na een spannend debat uit vóór plaatsing van de evangelische school op het plan van scholen 1998-2000! Dit betekent dat de gemeenteraad vindt dat de school er moet komen. De betekenis van dit besluit is van groot belang. De Eindhovense politiek wil ruimte geven aan een duidelijke, evangelische basisschool! Er moest nog wel een hoorzitting op het Ministerie aan te pas komen om uitsluitsel te krijgen over de juridische hardheid van de beslissing om de evangelische basisschool op te nemen in het plan van nieuwe scholen. Voor SEOE was dit een prima gelegenheid nog eens te benadrukken dat het een politiek besluit was om ruimte te geven aan deze duidelijk geprofileerde school, van een nieuwe, inmiddels door de Raad van State erkende richting, de evangelische! 

1998: Weer nieuwe aanvraag en beroepszaak

Echter, het Ministerie toetste de beslissing van de gemeenteraad, beoordeelde de school van SEOE als een PC-school (dus niet als evangelische!) en sloot de SEOE-school alsnog uit voor bekostiging vanuit de Staatskas. Tegen deze beslissing van het Ministerie loopt een beroepszaak bij de Raad van State. De behandeling door de Raad en de uitspraak zal naar verwachting maanden op zich laten wachten. Later (december '98) besluit het bestuur deze zaak in te trekken, omdat er voor ons en het evangelisch onderwijs in z'n geheel geen winst van valt te verwachten.

Begin dit jaar hebben we een nieuwe aanvraag ingediend bij de gemeente Eindhoven voor een EVANGELISCHE BASISSCHOOL. De evangelische richting is inmiddels erkend en de evangelische basisschool in Arnhem en de School voor Evangelisch Voortgezet Onderwijs (EVO Utrecht) mogen starten. Daardoor krijgt de evangelische richting langzaam aan een plek in het onderwijsveld. Inmiddels zijn er contacten ontstaan op landelijk niveau. 

Er wordt door Albert Hoekstra (JmeO) en Anne Nijburg (B&O) gewerkt aan een "Platform voor Evangelisch Onderwijs". Met de landelijke fracties van de christelijke politieke partijen zijn we in gesprek over de moeilijkheden die er zijn bij de toepassing van de Wet op het Basisonderwijs, waar het betreft de oprichting van een school van een nieuwe richting. 

Op 16 juni '98 werd het plan van scholen in de raadscommissie besproken. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor om de evangelische basisschool op te nemen en de gemeenteraad gaat daarmee in meerderheid akkoord! De gemeente is na uitvoerig overleg met diverse instanties tot het (gewijzigde) inzicht gekomen dat de school levensvatbaar is. Het ministerie is weer aan zet; uiterlijk in december valt de beslissing of de school kan starten.

Er is op donderdag 3 december een hoorzitting geweest op het Ministerie van Onderwijs; "gehoord" werden de gemeente Eindhoven en het bestuur van SEOE. Het Ministerie is voornemens opnieuw de aanvraag af te wijzen, ditmaal niet vanwege de richting van de aangevraagde school, maar vanwege de manier van berekenen van het aantal leerlingen. Wij vragen uw gebed voor een doorbraak op het Ministerie om alsnog accoord te gaan met de berekening en de toestemming te geven voor de oprichting van de evangelische basisschool Eindhoven. We hebben geprobeerd het Departement ervan te overtuigen dat onze berekeningsmethode het beste beeld geeft van het te verwachten aantal leerlingen. Bovendien hebben we laten zien dat de verschillende berekeningsmethoden hetzelfde resultaat (zullen) geven; ruim 300 leerlingen, ruim boven de stichtingsnorm. Het Departement wil toch nog aanvullend materiaal. We inmiddels aanvullende nieuwe cijfers aangeleverd. De beslissing valt in december. 

1999: Opnieuw nieuwe aanvraag!

1999: Januari

Inmiddels hebben we bericht van het Ministerie. Het is nogal ingewikkeld om u hier precies uit te leggen wat die beslissing inhoudt. Toch een voorzichtige poging: niet positief t.a.v. een snelle start van de evangelische basisschool Eindhoven. Het Ministerie heeft bezwaren tegen de gevolgde procedure in Eindhoven en kan om die reden nu geen toestemming geven voor de start van de school. Dus géén evangelische basisschool? Dat is veel te sterk uitgedrukt. In het besluit zitten een aantal elementen waar we mee verder kunnen. Misschien maken we het u wat gemakkelijker door te zeggen: we hebben vijf stappen vooruit gedaan en we zijn drie stappen teruggezet; dat zijn dus netto twee stappen vooruit! Nee, we zijn nog niet bij de finish, maar we komen er gestaag dichterbij. We gaan u opnieuw niet garanderen wanneer de school kan starten, maar we zijn al weer bezig om de volgende stappen te zetten.

1999: Februari

De nieuwe aanvraag (derde in de rij) van SEOE is afgeleverd bij de gemeente voor de uiterste datum! Het viel niet mee om in twee weken een compleet nieuwe aanvraag op te stellen, inclusief prognose. Pas toen het besluit van Mw. Adelmund bekend was (4 januari) wisten we hoe we ervoor stonden en wat er moest veranderen aan de aanvraag. Intussen hebben we een gesprek gehad met de Wethouder van Onderwijs van de gemeente Eindhoven, dhr. v.d. Spek en een ambtenaar van Onderwijszaken. Het was een goed gesprek; er zijn afspraken gemaakt en we hebben met elkaar de te volgen strategie uitgezet. Vanaf nu gaat de procedure binnen de gemeente weer van start. In juni beslist opnieuw de gemeenteraad, daarna is het ministerie weer aan zet.

1999: Oktober

De aanvraag is door gemeente en ministerie getoetst en... GOEDGEKEURD! We hopen de school te kunnen openen in augustus 2000.