Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit personeelsleden en ouders, als afvaardiging van alle leerkrachten en ouders.

De MR krijgt jaarlijks de begroting en de beleidsplannen van het schoolbestuur, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

Ook heeft de MR instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. 

Instemmingsrecht heeft de MR ook bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.

Tot slot heeft de MR het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.

Mocht u, als ouders, vragen hebben over de gang van zaken op school, kunt u naast de directie en schoolpersoneel ook bij de MR terecht via mr@ebsonline.nl.

De mail die naar dit adres wordt gestuurd, gaat rechtstreeks naar de MR.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:

Namens de oudergeleding:

Michelangelo Goeloe

Dewi Dekker

Tinneke Kroon

 

Namens de personeelsgeleding:

Jolanda Kats

Famke Verhagen

Marieke Clijsen