Schoolsysteem

De organisatie van het onderwijs

Het onderwijssysteem van EBS Online kenmerkt zich door een duidelijke structuur. Dit biedt kinderen houvast: ze weten wat ze moeten doen en wanneer.

Elke dag begint met Bijbeltijd, dan volgen rekenen en taal. Zo kunnen de kinderen tijdens de rekentijd op hetzelfde moment in een eigen niveaugroep rekenen. Tijdens deze activiteit geven leerkrachten instructie op drie niveaus, helpen ze zorgkinderen en begeleiden ze de kinderen bij het leren leren. De kinderen leren geleidelijk aan hun eigen werk zelf nakijken. Ook leren ze al vroeg hun dagtaken zelfstandig te plannen, wat later ook ten goede komt bij het voortgezet onderwijs.

De middagen kenmerken zich door thematisch onderwijs in de hele school. Zo is er ruimte om bij deze vakken groepsoverstijgend te werken en verschillende leeftijden met elkaar te laten samenwerken om van/met elkaar te leren.

Halfjaarlijkse doorstroming

Op onze school is een schooljaar in twee gelijke stukken opgedeeld: de eerste en tweede helft. Dit doen we om het niveau van de leerstof zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling. Twee maal per jaar is er een beslismoment voor de overgang naar een ander niveau.

Om een leerling naar een volgend of ander niveau te laten doorstromen, worden de volgende factoren in overweging genomen:

  • Capaciteit(en) van de leerling, gemeten door het CITO-leerlingvolgsysteem in combinatie met de resultaten van de methode gebonden toetsen.

  • Beoordeling van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

  • Aandachtspunten die voortkomen uit het overleg met de ouders.