Voor ouders/verzorgers

Voor oudersPraktische informatie

We houden graag goed contact met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. We willen ze goed informeren, over wat er speelt op school, maar ook over praktische dingen. Actuele informatie, zoals aankomende activiteiten, nieuwsberichten en recente foto’s delen we met de ouders/verzorgers via het Ouderportaal. Praktische informatie, zoals schooltijden en vakanties vindt u hieronder.

SchooltijdenDagindeling, haal- en brengmomenten

Alle leerlingen bij ons op school hebben een 5-daagse schoolweek, waarvan de woensdag een halve dag. Tussen de middag eten alle kinderen op school.

Ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 1 en 2 mogen hun kind iedere dag in de klas brengen. Ze mogen dan even in de klas blijven (tot 8:40 uur) voor een kort gesprekje met de leerkracht of om werk van een zoon/dochter te bekijken. Op maandag en vrijdag staat er ook koffie en thee de ouders/verzorgers klaar in de ontvangsthal van school.

In de ochtend is er voor alle groepen een kleine pauze/fruitmoment. Rond 12:30 uur is het tijd voor lunch met daarop aansluitend een half uur pauze.

Schooltijden Groepen 1 t/m 8
Maandag 08:30 - 14:30 uur
Dinsdag 08:30 - 14:30 uur
Woensdag 08:30 - 12:30 uur
Donderdag 08:30 - 14:30 uur
Vrijdag 08:30 - 14:30 uur

Vakantierooster De vrije dagen van dit jaar

Voor komend schooljaar staan er een aantal vakanties en vrije dagen in de agenda. Ook de studiedagen staan ingeroosterd. De studiedagen zijn bedoeld voor professionalisering van het personeel. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.

Welke vrije dagen er komend schooljaar zijn gepland, vindt u in ons overzicht met vrije dagen (pdf).

School(beleids)informatiePraktische informatie rondom schoolbeleid

Wilt u meer weten over ons onderwijs, het bestuur of over hoe we omgaan met pestgedrag?
Hieronder vindt u alle praktische informatie met betrekking tot ons schoolbeleid. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier.
Bestuurs-/jaarverslag

In het bestuurs-/jaarverslag (pdf) leest u informatie over de organisatie van het bestuur, de verantwoording van het beleid, doelen, activiteiten en behaalde resultaten en een analyse van de financiële situatie.

Inspectieverslag

In het Inspectieverslag (pdf) vindt u de beoordeling van de EBS Online naar aanleiding van het vierjaarlijks onderzoek van de Schoolinspectie.

Schoolgids

In de Schoolgids (pdf) laten we u zien hoe we ons onderwijs vormgeven en waar we als school voor staan.

Anti-Pestprotocol

In het Anti-Pestprotocol (pdf) beschrijven we hoe we met elkaar omgaan en wat we doen om ongewenst gedrag te voorkomen. We willen we dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken maken. Elkaar steunen en wederzijds respect tonen stelt alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te kunnen gaan.

Seksualiteit en de identiteit van de EBS

Op de EBS werken we voor aanbod seksualiteit met de methode Wonderlijk Gemaakt. Wat dat in praktijk betekend leest u in het document Seksualiteit en Identiteit (pdf).

Integriteitscode

In de integriteitscode (pdf) vindt u regels die betrekking hebben op het gedrag van betrokkenen, omgangsvormen en de cultuur van de organisatie.

SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)

In het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) (pdf) staat beschreven hoe ons onderwijs is ingericht en vormgegeven.

Klachtencommissie

Elke school heeft een klachtencommissie, en iedereen die bij de school betrokken is heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar hij of zij het niet mee eens is. Wilt u ergens een klacht over indienen? In het klachtenprocedure-protocol kunt u vinden hoe u uw klacht kunt indienen en hoe de procedure verloopt. Voor vragen hierover kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school, hun contactgegevens vindt u in onze informatiebrochure.

Akte van Statutenwijziging

Op 14 juni 2021 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden, wat u terugleest in het officiële document Statutenwijziging (pdf).