Ons onderwijs

Ons onderwijsRegelmaat, structuur en routines

Het onderwijssysteem van de Evangelische Basisschool Online kenmerkt zich door regelmaat, structuur en routines. We hebben voor alle klassen een vaste dagindeling, wat houvast geeft en voorspelbaarheid biedt. Als kinderen weten wat ze kunnen verwachten, geeft dat ze rust en een veilig gevoel.

Elk half jaar wordt er per leerling gekeken of hij/zij op passend niveau onderwijs krijgt. Zo voorkomen we dat een leerling te lang boven of onder zijn/haar niveau werkt en zich gaat vervelen of onzeker gaat voelen

Leren op eigen niveauVoldoende uitdaging voor elke leerling

Ieder kind leert op zijn eigen tempo en manier. In onze lessen wordt daarom op 3 niveaus instructie gegeven. Zo kunnen we de leerlingen die de lesstof al beheersen voldoende uitdaging bieden en is er voor de leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben tijd voor extra instructies van de leerkracht. Doordat we de dagindeling voor de groepen 3 t/m 8 in de ochtend hetzelfde houden, kan een leerling aansluiten bij de rekenles in een andere groep (van een hoger of lager niveau) om zo op zijn of haar eigen niveau werken.

Zelfstandig lerenLeren verantwoordelijk te nemen

In alle groepen werken we met een weektaak en/of planbord om de leerlingen te helpen zelfstandig te zijn en verantwoordelijk te nemen. Met een takenpakket dat leerlingen in staat stelt zelfstandig problemen op te lossen, leren ze verantwoordelijk te zijn voor een taak. De leerkracht begeleidt de leerlingen in het vinden van een oplossing door hun creatief te leren denken en te handelen.

Halfjaarlijkse doorstromingAansluiten bij de ontwikkeling

Het schooljaar bij ons op school is in twee gelijke stukken van ongeveer 20 weken opgedeeld. Twee keer per jaar wordt er per leerling gekeken of hij/zij op passend niveau onderwijs krijgt. We kijken dan naar de manier van leren, naar zijn/haar vaardigheden en talenten en wat hij/zij nodig heeft om tot leren te kunnen komen. Zo voorkomen we dat een leerling te lang boven of onder zijn/haar niveau werkt en zich gaat vervelen of onzeker gaat voelen.

Bijbelgetrouw onderwijsLeven en werken vanuit ons geloof

Vanuit onze identiteit willen we als school een veilige basis bieden aan de leerlingen. Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun geloof in Jezus Christus en helpen de leerlingen te leven als volgeling van Jezus. Dit is terug te zien in hoe we met elkaar omgaan, in onze lessen, in de sfeer op school en in onze kerst- en paasvieringen.

In de groepen 1 t/m 8 maken we gebruik van de methode Startpunt, een Bijbelgetrouwe methode die de leerkrachten een handleiding biedt voor het Bijbelonderwijs. We lezen samen uit de Bijbel, helpen de leerlingen de woorden te begrijpen en onthouden, en laten ze zien hoe ze dit toe kunnen passen in hun dagelijks leven. Elke dag bidden en danken we God voor elkaar, voor mensen om ons heen en voor een zegen op ons werk. We zingen veel voor God en mogen de leerlingen leren hoe gebed en aanbidding je dichter bij Hem kunnen brengen en hoe de heilige Geest je hier en nu kan helpen.

Vanuit ons geloof in God leren we onze leerlingen op een goede manier om te gaan met seksualiteit. We gebruiken hiervoor de methode ‘Wonderlijk gemaakt’ waarin zelfbeeld, duurzame relaties, sociale normen en weerbaarheid aan bod komen. De methode biedt interactieve werkvormen om seksuele vorming op een positieve manier aan de orde te stellen, met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar.

Thema onderwijsCreatief denken en verbanden zien

Door de zaakvakken begrijpend lezen, wetenschap & techniek, kunst & cultuur en wereldburgerschap te integreren in ons thematisch onderwijs leren de leerlingen creatief denken en verbanden zien. Er wordt gewerkt in groepjes, tweetallen of individueel met uitdagingen die afgestemd zijn op het leerniveau van de leerling. Het onderzoekend en ontdekkend leren zorgt voor meer betrokkenheid bij de leerlingen. Ze leren samenhang in de wereld te zien en die kennis toe te passen in de praktijk.

Uitdagende leeromgeving voor kleutersSpelenderwijs ontdekkend leren

In de kleutergroepen staat spelenderwijs ontdekkend leren centraal. In een uitnodigende leeromgeving worden ze uitgedaagd om op ontdekking te gaan en hun talenten te ontwikkelen. De kleuterlokalen zijn daarom ingericht met verschillende speel- en ontdekhoeken, zoals een rekenhoek, leeshoek, huishoek en een bouwhoek. Om de vijf weken wordt gewerkt met een nieuw thema, die we ook in de speelhoeken terug laten komen. Op deze manier kunnen kleuters de wereld om hen heen ervaren en ontdekken. Door leeftijden te combineren in de kleuterklassen, leren de kleuters elkaar te helpen en samen te werken.

Ieder kind is anders, daarom bieden we de kleuters de mogelijkheid om zelf activiteiten te kiezen. Zo leren ze zelf keuzes te maken en ontdekken wat ze leuk of juist niet leuk vinden en met wie ze graag spelen. De kleuters starten de ochtend met een activiteit van het kiesbord en ook in de werklessen kiezen ze zelf een activiteit: tekenen, knippen en plakken, dingen maken of bouwen, in themahoek aan de slag of met ontwikkelingsmateriaal werken. Taal-, reken- en expressieactiviteiten bieden we zoveel mogelijk aan in de kring, zodat ze elkaar kunnen helpen, leren naar elkaar te luisteren en van elkaar kunnen leren.

Nederlands als nieuwe taalExtra taalondersteuning

Kinderen die uit het buitenland komen bieden we Nederlands les aan, individueel of in een kleine groep met leeftijdsgenoten. Een NT2-leerkracht geeft hun een aantal dagdelen les in Nederlands spreken en begrijpen.

Kinderen die extra taalondersteuning nodig hebben krijgen dit minimaal twee keer per week aangeboden. In een klein groepje worden klassikale oefeningen vooraf geoefend. Deze vorm van taalondersteuning is heel effectief. Het herhalen van de oefeningen helpt in de ontwikkeling en geeft het kind meer zelfvertrouwen.

Extra uitdaging of ondersteuningAfgestemd op onderwijsbehoefte

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen bieden we onderwijs dat persoonlijk afgestemd wordt op zijn of haar specifieke onderwijsbehoefte. Al vanaf groep 1 kunnen de meer- en hoogbegaafde leerlingen wekelijks met elkaar aan plusprojecten werken. In de plusgroepen kunnen ze hun talenten verder ontwikkelen en krijgen ze van de leerkracht ondersteuning in en handreikingen bij het zelfstandig uitwerken van hun project.
Leerlingen uit groep 8 die de lesstof al beheersen en meer uitdaging nodig hebben kunnen zich aanmelden voor een extra programma dat we in samenwerking met verschillende middelbare scholen kunnen aanbieden.
De leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren mogen deelnemen aan de Mozaïekgroep. Hier kunnen ze 4 ochtenden per week aan praktische opdrachten werken, met ondersteuning van de leerkracht.

Gezonde SchoolVeilige en gezonde omgeving

In de lessen besteden we structureel aandacht aan het gezondheidsthema. We stimuleren onze leerlingen om gezonde tussendoortjes en een gezonde lunch mee te nemen. Elke woensdag is het ‘kraanwaterdag’ op school. We vragen de kinderen op deze dag alleen water te drinken (uit de waterfles die elke leerling van ons krijgt) om ze bewust te maken van de suikers in sapjes en frisdranken. Naast gezond eten en drinken, werken we actief aan een sociaal-emotioneel veilige en gezonde omgeving

TalentontwikkelingPersoonlijke talenten ontdekken

De leerlingen op onze basisschool leren dat God hun Schepper is en hen uniek geschapen heeft met talenten op allerlei gebieden. We ondersteunen hen in het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van hun talenten. Hierdoor groeit het zelfbeeld en ervaren ze dat de verschillen tussen kinderen waardevol zijn. De leerlingen kunnen workshops volgen op allerlei gebieden; van bewegen tot rekenen, van natuur tot taal. Zo kunnen ze ontdekken waar hun persoonlijke talenten liggen en krijgen ze ruimte deze te ontwikkelen. Dit alles om God te kunnen dienen met wat Hij hen gegeven heeft.

TaakspelGewenst gedrag stimuleren

In elke klas wordt gewerkt met Taakspel. Met Taakspel stimuleren we gewenst gedrag (zoals niet door iemand heen praten) en zorgen we voor een goede sfeer in de klas. Tijdens het spelen van Taakspel geeft de leerkracht complimenten en negeert ongewenst gedrag. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. Taakspel zorgt ervoor dat onrustig en storend gedrag afneemt, waardoor er in de klassen efficiënter en taakgerichter gewerkt kan worden.

MediawijsheidPositieve mediaontwikkeling van leerlingen

Digitale technologie en (sociale) media spelen een grote rol in onze samenleving. Om goed op de toekomst te zijn voorbereid, laten we onze leerlingen al vanaf groep 1 kennismaken met de digitale wereld. In een veilige setting die past bij onze christelijke identiteit, leren de leerlingen omgaan met internet, social media, groepsapps, computers en tablets. Om ervoor te zorgen dat ze hier veilig en verantwoord mee omgaan, hebben we een filter op ons netwerk geïnstalleerd en hebben we richtlijnen opgesteld voor gezond schermgebruik (o.a. op tijd pauzeren, af en toe bewegen en letten op een goede zithouding). We gaan in gesprek met de leerlingen over hoe je op een verantwoorde manier omgaat met internet, social media, groepapps, computers en tablets. Zo dragen we samen zorg voor een positieve mediaontwikkeling van de leerlingen.

Passend bij de levensfase doen de leerlingen educatieve oefeningen op een tablet (groep 1, 2 en 3), werken ze - aansluitend bij de lesstof en het thema- vanuit de Cloud op een Chromebook en worden sommige testen digitaal afgenomen (vanaf groep 4).

Aspirant Brainport SchoolOndernemend, onderzoekend en ontwerpend leren

Brainport Scholen is een samenwerkingsverband waarbij scholen samen komen tot onderwijsontwikkeling. In het onderwijs dat op deze scholen aangeboden wordt, staan de leerlingen én de regio centraal. Als aspirant Brainport School bieden wij toekomstgericht onderwijs aan, waarbij leerlingen leren vanuit een ondernemende, onderzoekende en ontwerpende houding (3O-leren). Deze vaardigheden komen goed van pas komen als ze op latere leeftijd in deze regio komen te werken, omdat dit kenmerkend is voor veel bedrijven binnen Brainport. Het 3O-leren wordt in co-creatie met het bedrijfsleven vormgegeven, zodat de leerlingen op een speelse manier kennis kunnen maken met de mogelijkheden voor een latere carrière in de regio. Zo kunnen de leerlingen bv. leren programmeren, werken aan een eigen krant of meedoen aan de PSV Brainport Challenge. Wanneer leerlingen de ruimte krijgen hun eigen talenten te ontdekken en om te ontwikkelen vanuit hun eigen leervragen, zijn zij meer betrokken bij én gemotiveerder om te leren.

Engels in de praktijkLessen in spreken en schrijven

Vanaf de kleutergroepen krijgen de leerlingen een half uur tot een uur per week Engels. Tijdens de Engelse lessen wordt er door de leerkrachten Engels gesproken en worden er liedjes gezongen, verhaaltjes verteld en kringgesprekken gehouden. Met door een native speaker gesproken tekst leren de ze niet alleen een goede woordenschat, maar ook een goede uitspraak. Vanaf groep 5 leren de leerlingen ook in het Engels lezen en schrijven.

Naschoolse activiteitenActiviteiten in verschillende thema’s

In aansluiting op de talentontwikkeling in ons onderwijs, is er een gevarieerd aanbod aan naschoolse activiteiten. Leerlingen kunnen meedoen aan leuke en leerzame activiteiten in verschillende thema’s, waarmee ze hun creatieve, sportieve en sociale vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Leerlingen mogen zelf kiezen waar ze aan mee willen doen. Om de muzikale vaardigheden te ontplooien kunnen ze meespelen in onze schoolband of meezingen in het kinderkoor. Zo kunnen we ook na schooltijd samen zingen en muziek maken voor God. In samenwerking met een externe vakdocent bewegingsonderwijs bieden we verschillende sportieve activiteiten aan en zoeken we naar passend aanbod van Eindhovense sportverenigingen. Daarnaast willen we dans- en kooklessen gaan organiseren, zodat we elke leerling een passende activiteit kunnen bieden.

LeerlingenraadEen eigen stem binnen de schoolorganisatie

Kinderen hebben een eigen, unieke beleving van de werkelijkheid. Zij zijn de reden van het bestaan van onze basisschool en het is de moeite waard hun stem te horen. De leerlingenraad is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie en zo actief kunnen bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs en aan een positieve leeromgeving.

In de groepen 6, 7 en 8 worden aan het begin van ieder schooljaar verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad. Van elke groep wordt één leerling gekozen die namens de groep het woord voert. Ze mogen meedenken over de schoolorganisatie en ideeën, klachten of complimenten inbrengen. Door de leerlingen actief te betrekken bij de schoolorganisatie leren ze verantwoordelijkheid te nemen, maken ze spelenderwijs kennis met democratische beginselen en ondervinden ze wat realistisch en haalbaar is.